Buy with Binance Smart Chain

SEND:  0.0050 - 45.0000 BNB

bnb16f74q27xyz3s9asrqqznjj8s9d2xdtj6kqlqpp

Biotech Tokens | Binance Smart Chain Wallet Address | QR Code

RECEIVE: The Equivalent in BIOTECH  Tokens

CONVERT BNB TO BIOTECH, MACRO, NAN, CRB,  NAC, OR UCS

0.01 BIOTECH | 0.0050 BNB

0.10 BIOTECH | 0.0500 BNB

1.00 BIOTECH | 0.5000 BNB

5.00 BIOTECH | 2.50 BNB

10.00 BIOTECH | 5.00 BNB

50.00 BIOTECH | 25.00 BNB

100.00 BIOTECH | 45.00 BNB

1000.00 BIOTECH | 450.00 BNB